Tebūnie TAIP !
 

Pirtys: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai.

 Visuomenės sveikatos specialistų parengta ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta higienos norma HN 39:2004 "Pirtys: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai". Ši norma reglamentuoja įvairaus tipo pirčių įrengimo, priežiūros, inventoriaus ir naudojimo reikalavimus, kurių esmė - žmogaus sveikatos sauga.

Bendrose nuostatose pabrėžiama, kad pirtyse turi būti teikiamos saugios sveikatai paslaugos ir sudaroma sveika aplinka, kad tokias paslaugas teikiantys asmenys turi turėti specialų leidimą šiai veiklai. Higienos normoje išdėstomi konkretūs reikalavimai, kaip įrengti pirties patalpas, kokios paskirties jos turi būti, kokie minimalūs plotai, kokia įranga būtina jose. Pavyzdžiui, minimalus persirengimo patalpos plotas vienam lankytojui - 1,3 m 2, poilsio - taip pat 1,3 m 2, priepirčio - 1,5 m 2, kaitinimosi, priklausomai nuo patalpos pobūdžio, plotai skirtingi - nuo 0,8 iki 1,2 m 2.

Dokumente išvardyti reikalavimai apšvietimui, patalpų šildymui ir vėdinimui. Ypač akcentuojama, kaip teisingai įrengti oro cirkuliavimo, ventiliacijos, vandens tiekimo ir nuotėkų šalinimo sistemas. Antai vėdinimui turi būti įrengtos angos tarp patalpų, atidaromi langai, orlaidės, bet kaitinimosi patalpos orą draudžiama išvesti į kitas pirties patalpas. Higienos reikalavimai skirtingi įprastoms ir mažoms tradicinėms pirtims, kurių bendras patalpų plotas iki 30 m 2.

Ši higienos norma reglamentuoja pirčių statybą ir įrengimą ir privaloma juridiniams ir fiziniams asmenims, tai yra įstaigoms, organizacijoms bei privatiems pirčių savininkams.

Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisyklės ST 8860237.02:1998

Patvirtintas ir įregistruotas kaip laisvai pasirenkamas statybos techninis dokumentas “Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisyklės”

Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. Priešgaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai.

EUROPOS TEISĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS išvada:

2004-12-     Nr. 12-

Valstybiniam aplinkos sveikatos centrui                   2004-12-02 Nr. S-01-16-1068

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 39:2004 “PIRTYS: ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS SAUGOS SVEIKATAI REIKALAVIMAI” PROJEKTO ATITIKIMO EUROPOS SĄJUNGOS TEISEI

            Išnagrinėję 2004 m. gruodžio 2 d. raštą Nr. S-01-16-1068 pažymime, kad tiesiogiai projekto nuostatų Europos Sąjungos teisė nereglamentuoja. Europos Bendrijos steigimo sutarties 152 straipsnis įtvirtina tikslą gerinti visuomenės sveikatą, užkirsti kelią žmonių negalavimams ir ligoms bei pašalinti pavojaus žmonių sveikatai šaltinius, skatina tyrimus, informacijos sklaidą ir švietimą sveikatos klausimais. ES direktyvos nustato pagrindinius principus, minimalius saugumo ir sveikatos reikalavimus (89/391/EEB, 89/655/EEB, 89/656/EEB), tačiau tai nereiškia, kad valstybės narės negali nustatyti griežtesnių reikalavimų, kurie atitinka proporcingumo, nuoseklumo, nediskriminacijos ir mokslinės pažangos įvertinimo principus (Komisijos pranešimas COM/2000/0001 final).

            Tačiau atkreipiame dėmesį, kad higienos normos projekte subjektų, kuriems taikomi reikalavimai, nustatymas (1, 7 ir 9 punktuose) riboja įsisteigimo laisvę pagal  Europos bendrijos steigimo sutarties 43 straipsnį, kuriuo draudžiami vienos valstybės narės nacionalinių subjektų, įsisteigusių kitos valstybės narės teritorijoje, apribojimai steigti atstovybes, padalinius ar dukterines bendroves, bei pažeidžia laisvą paslaugų judėjimą pagal EB steigimo sutarties 49 straipsnį, taip pat prieštarauja Europos ekonominės erdvės susitarimo 31 ir 36 straipsniams. Siūlytume į projekto nuostatas įtraukti ir užsienio juridinių asmenų, įsisteigusių ES valstybėse narėse ir EEE susitarime dalyvaujančiose valstybėse, filialus.

            Kitų pastabų ir pasiūlymų, nesusijusių su ES teise, neturime.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas                                                         Irmantas Jarukaitis

 
 
 
 
Parašykite
Paskambinkite
Apie