Tebūnie TAIP !
 

LPBD  GARBĖS TARYBOS NUOSTATAI 

2012 m. spalio 13 d.

 1. LPBD Garbės taryba (toliau – Taryba) vadovaujasi LPBD nario  Garbės kodeksu ir LPBD  įstatais.
 2. Taryba nagrinėja ir vertina LPBD narių padarytus Garbės kodekso ir LPBD įstatų pažeidimus ginčytinais etikos klausimais ir siūlo jų sprendimus.
 3. Taryba iš 5 LPBD narių renkama LPBD valdybos visuotinio susirinkimo metu atviru balsavimu 3 metų laikotarpiui. Garbės tarybos nariams už jų veiklą neatlyginama.
 4. Tarybos pirmininkas renkamas iš Tarybos narių atviru balsavimu.
 5.  Pareiškimus svarstymui Tarybai teikiami raštu. Svarstomi tik tie pareiškimai, kurie susiję su LPBD Garbės kodekso ir LPBD įstatų pažeidimais.
 6. Taryba priima sprendimą per 1 mėnesį nuo pareiškimo gavimo dienos.
 7. Apie posėdį, kuriame numatoma nagrinėti gautą pareiškimą, Tarybos pirmininkas raštu informuoja pareiškėją ir LPBD narį, kurio klausimas bus svarstoma.
 8. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo gali būti pakviestas į posėdį, kuriame svarstomas jo pateiktas skundas (pareiškimas). Posėdyje gali dalyvauti ir LPBD narys, kurio klausimas bus svarstoma.
 9. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 3 Tarybos nariai.
 10. Jeigu Tarybos posėdyje negali dalyvauti jos pirmininkas, pirmininkas skiria jį pavaduojantį Tarybos narį.
 11. Tuo atveju, kai svarstomas su Tarybos nariu susijęs pareiškimas, šis Tarybos narys balsuoti dėl sprendimo negali.
 12. Sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį nubalsavo daugiau kaip pusė Tarybos narių. Jeigu balsai pasiskirsto lygiai, lemiamą galią turi Tarybos pirmininko arba jį posėdžio metu pavaduojančio Tarybos nario balsas.
 13. Apie svarstymo rezultatus ir išvadas informuojama LPBD valdyba ir LPBD nariai (elektroniniu paštu). Informaciją apie svarstytus klausimus Tarybos pirmininkas arba jo įgaliotas Tarybos narys pateikia visuotiniame LPBD narių susirinkime.
 14. Taryba gali teikti siūlymus dėl LPBD įstatų pakeitimų.
 15. Taryba gali teikti visuotiniam Draugijos susirinkimui siūlymus dėl garbės nario statuso suteikimo šio vardo nusipelniusiam asmeniui.
 16. Skundai (pareiškimai) paduodami ir sprendimai skelbiami Draugijos elektroniu paštu: pirtiesbiciuliai @gmail.com.
 17. Garbės Tarybos nuostatus tvirtina, keičią ir panaikina LPBD visuotinis  susirinkimas.
 
 
 
 
Parašykite
Paskambinkite
Apie